ปฏิทินปฏิบัติงาน ศธ.02 ,RMS,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนSDQ

  1. ปฏิทินปฏิบัติงาน ศธ.02 และ RMS  ระดับชั้น ปวช.1-2  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 

  2. ปฏิทินปฏิบัติงาน ศธ.02 และ RMS  ระดับชั้น ปวช.3 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 

  3. แผนการปฎิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ