ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียน(ลำปาง)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมภาคี 4 ฝ่าย โดยทางศูนย์การเรียนฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และนำเสนอแผนการบริหารและการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมได้รับคำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารศูนย์การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในสังคมต่อไปAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น