พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 คุณวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ คุณชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นตัวแทน คุณธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ผ่านหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน มูลค่า 15,950,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนที่ต้องการเรียนสายอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น