ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า“โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดย นายพงศ์วิจักขณ์ ตันประเสริฐ ผู้จัดการภาคการศึกษา นางสาวอภิญญา โชคนัก ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญยาภิวัฒน์ ขอนแก่น และตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานความคืบหน้า “โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ” ตามที่ได้มีการทำความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานงานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนที่ต้องการเรียนสายอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 แห่ง เข้าศึกษาต่อโดยรับทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึง ระดับปริญญาตรี

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

ในโอกาสนี้ ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น จึงขอเข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกเทศมนตรีฯ พร้อมรายงานความคืบหน้า “โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ” และส่งรายชื่อผู้ร่วมโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะดำเนินการรายงานสถานะของนักเรียน ตลอดจนการฝึกอาชีพที่ร้าน 7- Eleven ให้ทราบตามรอบกำหนด เพื่อให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น

7- Eleven

https://www.youtube.com/watch?v=6k9HMpVPgA8About Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น