โครงการภาวะผู้นำปวช.3 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

โครงการภาวะผู้นำปวช.3 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1. เพื่อสร้างความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามในหมู่นักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำของนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตในสังคมชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตในสังคมAbout Admin

Author : admin

อาจารย์ทีปกร มะรังษี อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น (Panyapiwat Technological College (Khon Kaen )): 668/88-90 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แสดงความคิดเห็น