คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2

คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมพื้นที่ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-พระราม 2 โดยท่านได้เล่าถึงความเป็นมาขององค์กรพร้อมทั้งให้นโยบายในการทำงานและมอบคัมภีร์ในการทำงาน โดยให้ข้อคิดกับบุคลากรในศูนย์การเรียนเพื่อ […]

เตรียมพร้อมสู่อาเซียนกับปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์

ASEAN Day วันอาเซียน ……. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของน […]

ปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ ดูงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการจัดส่งสินค้า

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ จัดโครงการดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 และ ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแบบองค์รวม และนำไปบูรณาการใช้ในการเร […]

ดินสอเป็นครู เตรียมสู่การเป็นผู้นำ ปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 58 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาวะผู้นำให้กับนักเรียนระดับปวช.3 เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกการเป็นผู้นำที่ดี ก่อนที่จะจบการศึกษาและบรรจุเป็นพนักงานประจำระดับหัวหน้างานในสถานประกอบการ ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียน(ลำปาง)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมภาคี 4 ฝ่าย โดยทางศูนย์การเรียนฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และนำเสนอแผนการบริหารและการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมได้รับคำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับกา […]

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ร่วมกับ สอาดลำปางมอเตอร์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 กลุ่ม B เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้เต็มที่ทั้งภาคทฤษฎ […]