กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ได้จัดกิจรรม ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งคณะครูและนักเรียนระดับ ปวช.1-3 ได้ร่วมทำกิจกรรม ณ วัดบ้านดง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามสืบไป

โครงการภาวะผู้นำปวช.3 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

โครงการภาวะผู้นำปวช.3 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1. เพื่อสร้างความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามในหมู่นักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำของนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รั […]

ประกาศแจ้ง ให้ศูนย์การเรียนกรุงเทพและภูมิภาคดำเนินการเก็บยอดจำนวนนักเรียน ปวช1-3 ทั้ง 2 กลุ่มเรียน เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

ประกาศแจ้ง ให้ศูนย์การเรียนภูมิภาค ทุกศูนย์ ดำเนินการเก็บยอดจำนวนนักเรียน ปวช1-3  ทั้ง 2 กลุ่มเรียน เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน ประ จำภาคเรียนที่ 2   

กิจกรรมจุดประกายพรสวรรค์ ครั้งที่ 9 -ศูนย์สุขุมวิท

ขอขอบคุณนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจุดประกายพรสวรรค์ ครั้งที่ 9 ชื่อทีม นางหงส์ ชื่อชุดการแสดงที่ใช้ประกวด “การแสดงชุดนางหงส์” 1. นางสาววริศรา พงษ์อุทธา ปวช.3/2 กลุ่ม B 2.นางสาวบัว ศรีจรัญ ระดับชั้น ปวช.3/1 กลุ่ม B 3.นางสาวเนตรวลี เอี่ยมสอาด ระดับชั้น ปวช.1/1 กลุ่ม B 4 นางสาวสุพัตรา ประเสริฐ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อ.น้อม พรมเอียด และอ.นิวัฒน์ ศรีเอี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.น้อม พรมเอียด และอ.นิวัฒน์ ศรีเอี่ยมได้รับคัดเลือกเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา อ.น้อม  พรมเอียด หัวหน้าแผนกปกครอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ อ.นิวัฒน์  ศรีเอี่ยม ผู้กำ […]

พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวนกว่า 29 ล้านบาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 55 สถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนฯ และ รองกรรมการผู้จัดการ […]