หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

เปิดสอนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วน ตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

รูปแบบการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งการเรียนเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฏี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนที่สถานศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ที่ผู้เรียนได้เลือกไว้เป็นระบบ “การเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง ( 2 Ways Video Conference ) ” มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่าน ระบบ Video Conference มายังสถานศึกษาปัญญาภิวัฒน์

กลุ่ม B เรียนภาคทฤษฏี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฎิบัติ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผู้เรียนได้เลือกไว้เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริง ( มีเบี้ยเลี้ยงจากการเรียนภาคปฏิบัติ ) เมื่อครบทั้ง 3 เดือนจะสลับการเรียน

การเรียนแบบ Video Conference เป็นอย่างไร

ไม่ว่าจะเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนใดก็ตามสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันทุกที่เพราะการเรียนการสอนทางไกลแบบ “วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์” เป็นการออกอากาศสด ณ ห้องส่งส่วนกลางจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน เป็นการเรียนการสอนแบบสื่อสาร 2 ทางคือ อาจารย์และนักเรียนสามารถคุยโต้ตอบกันได้ตลอดเวลา โดยแต่ละศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำอยู่คอยกำกับดูแลการเรียนการสอนและช่วยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนในช่วงท้ายคาบเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรียนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น