การสมัครเรียน

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2563- พฤษภาคม 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– สาขาธรุกิจค้าปลีก

ขั้นตอนการสมัครเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (20 ศูนย์ทั่วประเทศ)

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านทาง website

  1. กรอกรายละเอียดการสมัครเรียน

     สนใจสมัครเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

  2. ทางศูนย์การเรียนปัญภิวัฒน์ที่ท่านสนใจสมัคร จะติดต่อกลับตามข้อมูลที่ได้รับ

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

  1. เดินทางเข้ามาที่ศูนย์การเรียนที่ท่านสนใจ เพื่อกรอกใบสมัครและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
    กรณีที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว สามารถทำการมอบตัว และทำสัญญารับทุนการศึกษา