ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

  บันทึก ประกาศใช้ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน 
  แนวปฏิบัติการเก็บค่ารับมอบตัวนักเรียนปวช.1 ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง 27 มิ.ย.60

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแนะแนว และรับสมัครนักเรียน 
  1.1    แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารสำหรับ ผู้สมัคร  
  1.2    แบบบันทึกการสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ 
  1.3    แบบฟอร์ม สรุปคะแนนสัมภาษณ์นักเรียน
  1.4   แบบฟอร์มข้อมูลประวัตินักเรียน 
  1.5   แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
  1.6   ใบสมัครศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 

  ………………………………………………………………………………………………

    รายละเอียดผลประโยชน์ และสิทธิที่นักเรียนได้รับ 

  – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการทหาร 

  -บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการตำรวจ  

………………………………………………………………………………………………

         รายละเอียดทุนโครงการพิเศษ  คลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

29-9-59