วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรัชญา

                มุ่งสร้างคนดี  พัฒนาคนแก่ง  สู่มืออาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

               เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเลิศ  การสร้างและพัฒนาคนเก่ง  คนดีทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ด้วยนวัตกรรมการศึกษา

พันธ์กิจ (Mission)

               มุ่งสรรหา  ดูแลรักษาผู้เรียนและพัฒนาให้มี  คูณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หลักสูตรสมรรถนะ

เอกลักษณ์ (ศูนย์การเรียนปํญญาภิวัฒน์ )

                เปิดโอกาสทางการศึกษา  สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก

อัตลักษณ์ ( นักเรียน )

                ทักษะดี  มีวินัย  ใจรักบริการ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

  1. การสรรหานักเรียนให้ได้ตามเป้าหมาย
  2. การดูแลรักษานักเรียนให้คงอยู่ในระบบ
  3. การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
  4. การสร้างความผูกพันและการรักษาบุคคลากร

วัฒนธรรม
5 core competencies (must)
        Achievement
         Customer
         Integrity
         Organization
         Teamwork

7 Values (want)
         แกร่ง กล้า สัจจะวาจา
         สามัคคี มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อื่น
         ชื่นชมความงามแห่งชีวิต

11  Leadership (need)
        มีความจริงใจ  ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา
        อย่าหลงอำนาจ  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีความยุติธรรม
        ให้ความเมตตา  กล้าตัดสินใจ อาธรสังคม
        บ่มเพราะคนดี  มีใจเปิดกว้าง