ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียน(ลำปาง)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และประชุมภาคี 4 ฝ่าย โดยทางศูนย์การเรียนฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และนำเสนอแผนการบริหารและการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมได้รับคำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารศูนย์การเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในสังคมต่อไปAbout Admin

Author : admin

จุฬาทิพย์ เชยชื่นจิตร (แนน) (ประสานงานศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ) Email: julatipcho@panyapiwat.ac.th สำนักศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ อาคารสำนักงานปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 4 82 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-821-2526,082-811-2567

แสดงความคิดเห็น