การสมัครเรียน

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– พาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจปลีกสมัยใหม่

ขั้นตอนการสมัครเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ (20 ศูนย์ทั่วประเทศ) ผ่านออนไลน์

สนใจสมัครเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์