ประวัติศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ศูนย์การเรียนเป็นสถานศึกษารูปแบบใหม่ประเภทหนึ่ง ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดโดยมาตรา 12 ได้กำหนดให้นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ มีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 18 ได้กำหนดให้ศูนย์การเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกประเภทหนึ่ง  โดยมาตรา 18 (3) ได้กำหนดให้ศูนย์การเรียน  ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนได้  แต่หากเป็นศูนย์การเรียนที่ไม่ได้จัดโดยหน่วยงานภาครัฐก็จะต้องจัดการศึกษาตามที่กฎกระทรวงกำหนด

สำหรับศูนย์การเรียนในสถานประกอบการกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 ซึ่งออกตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการว่า หมายถึง สถานที่เรียนที่สถานประกอบการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงนี้

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์โดยบริษัท  ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานประกอบการโดยเปิดเป็นโครงการนำร่อง 5 ศูนย์การเรียน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 คือ

  • ศูนย์การเรียนสะพานควาย
  • ศูนย์การเรียนสุขุมวิท
  • ศูนย์การเรียนสีลม
  • ศูนย์การเรียนคลองสาน
  • ศูนย์การเรียนเพชรเกษม

และในปีการศึกษา 2550 ขออนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่จัดตั้ง ศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ เพิ่มเติมอีก 15 ศูนย์การเรียน รวมเป็น 20 ศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ