พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อการศึกษาและมีงานทำ ระหว่าง โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน

นายวัฒนะ  เผือกเสริฐ ตัวแทนคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ลงนามความร่วมมือโครงการพันธมิตรเครือข่ายเพื่อการศึกษาและการมีงานทำระหว่างบริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับเขตการเดินรถที่ 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ลงนามวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ เขตการเดินที่ 4 (ขสมก)