วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งสร้างคนดี  พัฒนาคนเก่ง  สู่มืออาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเลิศในการสร้างและพัฒนาคนเก่ง  คนดี

ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข  ด้วยนวัตกรรมการศึกษา

 

พันธกิจ (Mission)

มุ่งสรรหา  ดูแลรักษาผู้เรียนและพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เปิดโอกาสทางการศึกษา  สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก

อัตลักษณ์ (Identity)

ทักษะดี  มีวินัย  ใจรักบริการ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาส

ศึกษาต่อ

  1. สร้างงานสู่ท้องถิ่น
  2. พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
  3. สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
  4. สนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีงานทำ